ICICE2018

Chi-Chia Sun, Nian-Jyun Yang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

103-106

Shang-Te Tsai, Guo-Bin You, Cheng-Fu Yang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

99-102

Paul Juinn Bing Tan, Ming-Hung Hsu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

95-98

Xu Hai-Ying, Chen Ming-Zhe

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

91-94

Xu Hai-Ying, Weng Yao

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

87-90

Hsiu-Ching Hsieh, Yi-Yu Lin

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

83-86

Huan-Sheng Wang, Wan-Shing Yang, Li-Ming Hu, Yu-Ying Lin, Tsai-Hua Kang, Wen-Kuei Hsieh

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

79-82

Wan-Shing Yang, Wen-Kuei Hsieh, Yi-Sheng Yu, Yao-Lin Huang, Wen-Hsu Hsieh, Yu-Ying Lin

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

75-78

Yuchao Guo, Jingyi Cao, Xiaoxu Wang, Tongyu Ding, Liang Zhang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

71-74

Chang Xue

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

67-70

頁面