ICICE2018

Zhenqin Du, Eric Choi, Bowen Duanmu, Justin Warner

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

143-146

Haiping Liang, Yan Li, Yingpei Liu, Jia He, Hanyang Cui

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

139-142

Kao-Peng Min, Yu-Rong Lin, Shih-Chang Shei

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

135-138

Chin-Ling Chen, Po-Tsun Huang, Yong-Yuan Deng

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

131-134

Xue Rui-chao, Niu Fu-qiang, Yang Yan-ming, Huang Yue-kun, Liu Wei

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

127-130

Hai-Lin Ruan, Yan-Ming Yang, Hong-Tao Wen, Xin Xie, Fu-Qiang Niu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

123-126

Wen-Yu Lee, Hsin-Piao Lin, Ding-Bing Lin

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

119-122

Wei Deng, Shang-Te Tsai, Cheng-Fu Yang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

115-118

Tian-Jia You, Shang-Te Tsai, Cheng-Fu Yang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

111-114

Lianyou Lai, Weijian Xu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

107-110

頁面