ICICE2018

Tsai Chang-Chang, Kao Kuo-Sheng, Huang Chi-Ming, Li Yen-Yi, Chiang Chun-Chang, Liu Chung-Ang, Yu Chun-Ming, Chung Po-Ren, Lin Chia-Shiung

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

63-66

Xiao-Jing Yu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

59-62

Luo Kai, Chen Benqing

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

55-58

Yingpei Liu, La Zhang, Haiping Liang, Zhengping Wang, Wei Zhao, Zhikun Xing

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

51-54

Zhong-Hua Ma, Chih-Cheng Chen, Chang-Bing Huang, Guang-Song Yang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

47-50

Huilong Zhu, Dawei Bi, Zhiyuan Hu, Xin Xie, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

43-46

Chih-Cheng Chen,Guang-Song Yang

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

39-42

Xin Xie, Dawei Bi, Zhiuyuan Hu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

35-38

Yuanyuan Cui, Dan-Peng Ma, Yang Fang, Zhibin Lei

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

31-34

Sheng Chen, Fuqiangniu, Weiliu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

27-30

頁面