ICICE2018

Ten-Li Chen, Ting-Chun Hsu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

183-186

Yuyang Sun, Qingzhong Li

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

179-182

Liu Xia, Zou Jiancheng

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

175-178

Jian-Liang Lin, Kuo-Hung Hsiao, Li-Chun Lin

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

171-174

Ya-Kuan Chou, Ruey-Sen Chiu, Ping-Yeh Li, Yun-Ju Chen

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

167-170

Hui-Ping Lu, Hui-Jiun Hu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

163-166

Jen-Yi Chao, Hsiao-Chi Kao, Yi-Hsin Yeh

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

159-162

Wang shu-Huei

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

155-158

Tina Pingting Tsai, Jyhjong Lin, Lendy Chaoyu Lin, Yihsiu Chen, Jingting Liu

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

151-154

Changyu Cao, Yang Wang, Chih Cheng Chen, Jiachun Zheng

Published in:

2nd International Conference on Information, Communication and Engineering (ICICE 2018)

pages:

147-150

頁面